பாலகிருஷ்ணன் அறக்கட்டளை சார்பாக முதியோர்களுக்கு மதிய உணவு வழங்கப்பட்டது! 🙏 மனிதன் உயிர் வாழ்வதற்கு ஆதாரமாக உள்ளது உணவு அதனை வீணாக்காமல் பிறருக்கு தானம் செய்யவும்🙏 தானத்தில் சிறந்தது அன்னதானம்.

#donationsneeded#hungerforwords#givingbacktothecommunity#charity

Leave a Reply